SustainIT eluslabori teisel kokkusaamisel käsitleti põllumajandusandmetega seotud EL-i ja Eesti suurandmete algatusi ning digiinnovatsioonikeskuste poolt pakutavaid võimalusi

mai 15, 2022

28. aprillil toimus projekti SustainIT raames liha- ja piima väärtusahela osapooltega kokkusaamine, kus seekordseks arutelu teemadeks olid põllumajanduse suurandemetega seotud algatused, seniste rakenduste ja andmebaaside lüngad ning koostöövõimalused digiinnovatsioonikeskustega nende takistuste ületamiseks lahenduste leidmiseks.

Martin Kukk Eesti Maaülikoolist andis ülevaate partnerlusest “Andmete põllumajandus“, mis on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon Europe kaudu rahastatav arendus- ja innovatsioonitegevusele pühendatud algatus, mille eesmärgiks on põllumajanduses kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste arendamise ja kasutuselevõtu soodustamine, mis looks väärtust nii era- kui avalikule sektorile. Praegusel hetkel on käimas strateegilise teaduse ja innovatsiooni kava välja töötamine ja esimene taotlusvoor on planeeritud 2023. a.

EL-i andmeruumide algatuse eesmärgiks on välja töötada universaalsetel lahendustel, kokkulepetel ja standardite süsteemil põhinevad 12 valdkondlikku andmeruumi, sh ka põllumajanduses. Põllumajandusettevõtja jaoks pakuks need paremat kontrolli oma andmete üle, seadmete ja rakenduste omavahelise andmevahetuse lihtsustamist või peaks looma võimalusi on andmete müügiks. Eesti suurandmete algatustest on käimas põllumajanduse suurandmete projekt. Selle kohta valimis 2019. a teostatavusuuring. Järgmine etapp on esmase teenuse lahendute välja töötamine taimekasvatusandmete jagamiseks.

Väärtusahela osapooltega seotud arutluses praeguste väljakutsete kohta rõhutati vajadust selgelt piiritleda, mis on andmete kogumise eesmärk ja erinevate osapoolte huvid. Praegusel hetkel kogutakse juba väga erinevaid andmeid, seega rõhk peaks olema nende paremal ära kasutamisel, andmete sisestamise ja jagamise oluliselt kasutajasõbralikumaks tegemisel, analüüsi ja tagasiside võimaluste loomisel, andmete standardiseerimise ja mõõdikute süsteemide ühtlustamisel. Koos tehniliste lahendustega on vaja täpsustada kasutamisõigusi ning selleks on vajalikud kokkulepped riigi ja tootjate jt osapoolete vahel, et milliseid andmeid millistel tingimustel võib kohe automaatselt kasutada ja kellele edasi anda, sh riigile seireks või tootja kommertstarkvara programmile tootjale endale tagasiside andmiseks või nõustajale edastamiseks.

Digiinnovatsioonikeskused (DIH-d) on ülikoolide ja esindusorganisatsioonide ja tehnoloogiaettevõtete põhised võrgustikud, mille eesmärgiks on kaasa aidata kaasa digitaalsete lahenduste kasutuselevõtule ettevõtluses. Põllumajanduses ja toiduvaldkonnaga seotud digiinnovatsioonikeskus Eestis on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, keda eluslabori kokkusaamisel esindas professor Kuldar Taveter. Projekti SustainIT raames on planeeritud koostöö eluslaboris määratletud suurimate väljakutsete lahendamiseks.