Eluslaborid

Eluslabori (living lab) mõiste võib tähistada nii teatud metodoloogiat innovatsioonisüsteemi käsitlemisel kui organisatsiooni, mis seda praktiliselt kasutab. Eluslabori sisuks on lühidalt kasutaja-põhine avatud innovatsioon – koosloome protsess uutele teenustele, toodetele ja sotsiaalsele infrastruktuurile reaalse elu kontekstis,  mitte  tüüpilises laboris. Võrreldes varasemate suletud innovatsiooni praktikatega nähakse lõppkasutaja  kaasamist  aktiivse  kaasloojana  innovatsiooniprotsessi    eeldusena  Euroopa  üldise  innovaatilisuse  ja  konkurentsivõime  tõstmisel. 

See tähendab erinevate osapoolte aktiivset kaasamist alates uurimistöö ja arendustegevuse kõige varasematest etappidest. Osapooled panustavad uute lahenduste leidmisesse avalikult, aktiivselt ja pidevalt. Erinevate osapoolte kaasamine kogu protsessi võimaldab ära kasutada nende teadmisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi kogemusi ning teiste panusest saavad kasu kõik osalejad.

Eluslaborite idee on sustainIT’i aluseks – just need loovad raamistiku, kus erinevad osapooled saavad koos töötada IKT takistuste tuvastamisel ning lahenduste leidmisel, et tõhusamalt jõuda andmepõhiste otsusteni mis parandavad veiste tervist ja heaolu.

Eluslaborid luuakse neljas osalevas riigis. SustainIT eluslaborites osalevad piima ja liha väärtusahela osapooled, sh tootjad, toiduainetööstus, veterinaarid, tugiteenuste pakkujad, kaubandusettevõtete ja tarbijate esindajad, teadlased, poliitikakujundajad, IKT arendajad ja tehnoloogia tarnijad. Eluslaborite töös saavad erinevad osapooled koos õppida, paremini mõista teiste osapoolte käitumist ja kitsaskohti, töötada koos  kasulike lahenduste leidmisel.

Eluslaborid võimaldavad rakendada erinevaid uurimis- ja kaasamismeetodeid. Lisaks on eluslaborid osa arenevast innovatsiooni ökosüsteemist kuna põhinevad uute sidemete loomisele erinevate osapoolte ja tegevuste vahel.

SustainIT eluslaborite loomise sammud: 

  • Eluslaborite kontseptsiooni, metodoloogia ja dokumenteerimise protsessi ja protseduuride täpsustamine
  • Eluslaborite juhtide treenimine ja coaching uutel viisidel mõtlemise, võrgustumise, mittelineaarse informatsiooni haldamise ja osapoolte kaasamise, eluslaborite käivitamise ja juhtimise ja teiste tegevustega integreerimise teemadel.
  • Eluslaborites regulaarsete kokkusaamiste ja tegevuste läbi viimine projekti jooksul.
  • Osalevate riikide eluslaborite informatsiooni ning kogemuste integreerimine rahvusvahelise kogemuse dokumenteerimiseks, samuti uute kogemuste ja teadmiste levitamiseks.