Ülevaade projektist SustainIT

Eesmärk

Projekti SustainIT (täisnimega „IKT potentsiaali vallapäästmine kestlikeks piima ja veiseliha väärtusahelateks“) eesmärk on:

 • välja selgitada, millised institutsionaalsed, majanduslikud ja sotsiaalsed barjäärid mõjutavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) laialdast kasutuselevõttu veiste tervise ja heaolu arendamisel ning tervise- ja heaoluandmete kasutamisel väärtusahelas,
 • välja töötada kontseptuaalsed ärimudelid ja poliitikasoovitused IKT alaseks innovatsiooni juhtimiseks piima ja liha väärtusahelates.

Projekt kestab kolm aastat ja selles osalevad viis partnerit neljast riigist: Eesti Maaülikool ja MTÜ Piimaklaster Eestist, Oulu Ülikool Soomest, Halmstadi Ülikool Rootsist ning Müncheni Tehnikaülikool Saksamaalt.

Proovikivid

Piima ja liha väärtusahelaid on mõjutanud kiired tehnoloogilised ja majanduslikud muutused ja uued ühiskondlikud proovikivid nagu kasvuhoonegaaside heide, suurenev mure antimikroobse resistentsuse ja loomade heaolu pärast, tarbijate toitumisharjumuste ja eelistuste muutused jms. IKT pakub palju potentsiaalseid võimalusi põllumajandus- ja toidu tarneahelate muutmiseks. Parem andmete kvaliteet ja andmetele ligipääs pakub võimalust loomade heaoluga seotud probleeme märgata varem, suurendada teadlikkust ja välja pakkuda uusi lahendusi erinevatele osapooletele. IKT abil saab suurendada piima- ja lihatootmise efektiivsust, parendada põllumajandustootmise ja väärtusahela juhtimispraktikaid ja luua uusi ärivõimalusi ja ärimudeleid.

IKT potentsiaali pole aga praegu suudetud ära kasutada. Proovikivideks on:

 • andmetele ligipääs, andmete omandiõiguse ja ristkasutusega seotud küsimused, mis takistavad andmevahetust tarneahelas,
 • osapoolte napid IKT oskused,
 • lõppkasutajatele sobivate valmislahenduste puudus,
 • järjekindluseta avalik poliitika,
 • napid teadmised IKT mõjust tarbijatele,
 • vähene innovatsioon ärimudelites.

IKT kasutuselevõtuga seotud probleemid on põllumajandustootja ja tarneahela tasandil erinevad. Seetõttu on vaja paremat arusaamist tarneahela osapoolte kitsaskohtadest ning senistest kogemustest seoses IKT-ga, et kaasa aidata IKT innovatsiooni toetava keskkonna kujunemisele.

Lähenemisviis

Projekti  elluviimisel on tähtis osa eluslaborite (Living Labs) loomisel igas osalevas riigis. Eluslaboritel põhinev lähenemine eeldab kõikide osapoolte aktiivset kaasatust igas uurimis-, arendus- ja innovatsiooniprotsessi etapis. SustainIT eluslaborid toovad kokku piima ja liha väärtusahela osapooled: tootjad, toiduainetööstuse, veterinaarid, tugiteenuste pakkujad, kaubandusettevõtete ja tarbijate esindajad, teadlased, poliitikakujundajad, IKT arendajad ja tehnoloogia tarnijad. Erinevate osapoolte kaasamine aitab tagada, et IKT väljakutsed ja iga osapoole eriomaseid probleeme mõistetakse ja lahenduste leidmisel pööratakse tähelepanu kõikide väärtusahela osapoolte vajadustele.

SustainIT’i peamised lähtekohad on:

 • Ühtsete andmestandardite puudumine ning andmete omandiõigusega seotud lahendamata küsimused takistavad IKT kasutuselevõttu põllumajanduse-toidu väärtusahelas.
 • Eluslaborid (Living Labs) on innovatsiooni platvormid, mille abil saavad osapooled koos luua lahendusi IKT senisest laiemaks kasutuselevõtuks piima ja liha väärtusahelates.
 • IKT laiaulatuslik kasutuselevõtt loob võimalusi uutele ärimudelitele, mille abil piima ja liha väärtusahelad saaksid paremini reageerida nii tarbijate kui ka ühiskondlikele nõudmisele.
 • IKT kasutuselevõtuks ning ärimudelite innovatsiooniks on vajalik arendada väärtusahela osapoolte inim- ja sotsiaalset kapitali, samuti IKT alaseid teadmisi ja oskusi.

Põllumajandus-toidu väärtusahelate digitaliseerimise hõlbustamiseks on vaja, et avalik sektor soodustaks IKT innovatsiooni toetava ökosüsteemi arengut.

Projekti tegevused

Projekt on jaotatud nelja temaatilisse tööde lõiku (AP, joonis 1):

 • Eluslaborite loomine (AP1) – erinevaid osapooli hõlmates luuakse neli eluslaborit väärtusahela osapoolte kaasamiseks ning koosõppe protsessi loomiseks. Eluslaborid on platvorm, mis toetab projekti ülejäänud tegevusi. Koos väljatöötatuid kontseptuaalseid lahendusi testitakse või rakendatakse eluslaborite osapoolte poolt juba projekti jooksul.
 • Veiste tervise ja heaolu andmed (AP2) – koos eluslaborite osalistega hinnatakse andmete olemasolu veiste heaolu ja tervise kohta, andmete kogumisviise, andmetele ligipääsu, andmete vajadust, andmete vahetust tarneahela erinevate osapoolte vahel.
 • Ärimudelite arendus (AP3) – projekt analüüsib tarbijate ja ühiskonna vajadusi ning toetab uute ärimudelite kontseptsioonide loomist. Selleks uuritakse tootjate ja lõpptarbijate vahel sideme loomisel takistusi ja võimalusi ja tarbijate jaoks loomatervise ja heaolu andmete väärindamise võimalusi. Tulemusi kasutatakse IKT-ga seotud ärimudelite innovatsiooni toetamiseks põllumajandus- ja toidusektoris.
 • Avaliku sektoriga koostoime (AP4) – projekt uurib avaliku sektori rolli andmete kogumisel, ligipääsul veiste tervise ja heaolu andmetele ja regulatsioonide raamistiku kujundamisel. Samuti analüüsitakse avaliku sektori panust IKT innovatsiooni toetava ökosüsteemi loomisel.

Lisaks on kaks toetavat töölõiku : tulemuste levitamine ning rakendamine (AP5) ning koordineerimise- ja juhtimistegevused (AP6).

Oodatav ühiskondlik mõju

Projektil SustainIT on otsene majanduslik ja sotsiaalne mõju liha ja piima väärtusahela osapooltele. Ta loob uusi teadmisi ja võrgustikke. Osapoolte oskuste arendamine ja uute lahenduste leidmine aitab  parendada IKT kasutuse praktikaid, uuendada ärimudeleid ja kokkuvõttes saada IKT-st suuremat kasu. Nende teadmiste levitamine loob põllumajanduse-toidu sektoris ja IKT sektoris uusi majanduslikke võimalusi ning  aitab kaasa loomade tervise ja heaolu suurendamisele. Lisaks aitab projekt kaasa avaliku sektori praktikate ja poliitikakujundamise parandamisele.

SustainIT aitab kaasa:

 • Innovatsiooni ökosüsteemi arendamisele. Projektis testitakse eluslaborite kui innovatsiooni ökosüsteemi mudeli rakendamist. Eluslaborid aitavad kaasa uute koostöövõrgustike tekkele ja sünergia loomisele, mis tugevdab innovatsiooni süsteemi. Eluslaborid otsivad koostöövõimalusi teiste algatuste ja organisatsioonidega, mis on seotud digitaliseerimise ja andmete kasutusega põllumajandus-toidusektoris ja mujal. Eluslaborites saadav kogemus on üle kantav teistesse majandussektoritesse. Eluslaborite ühendamine partnerite ja osapoolte varasemate  kontaktide ja võrgustikega loob aluse projekti mõjude mitmekordistamiseks. Loodud võrgustikud toimivad edasi ka peale projekti lõppu.
 • Piima ja liha väärtusahela osapoolte teadlikkuse suurendamisele veiste tervise ja heaolu andmete ja andmete kogemiseks sobilike IKT lahenduste teemal. Väärtusahela osapooltele, IKT arendajatele ja poliitikakujundajatele vahendatakse infot IKT rakendamisega seotud takistuste ja nende ületamiseks sobivate võimaluste kohta.
 • Teadmiste suurendamisele veiste tervise ja heaoluga seotud IKT rakendamisele praegustes ärimudelites. Projekti käigus kaardistatakse andmete liikumine väärtusahelas ning väärindamise võimalused, mille abil arendatakse uusi teoreetilisi ärimudeleid.
 • Poliitikasoovituste väljatöötamisele IKT innovatsiooni ökosüsteemi juhtimiseks. Soovituste abil on võimalik parandada andmete kättesaadavust, ristkasutatavust, IKT ja veiste heaolu ja tervise andmete kasutust. Soovitusi tutvustatakse poliitikakujundajatele partnerriikides.