Information om projektet

Mål

Projektet SustainIT syftar till att: 

 • Identifiera institutionella, ekonomiska och sociala hinder för att utveckla IKT-lösningar som fokuserar djurhälsa och välfärd; 
 • utveckla konceptuella affärsmodeller och policyrekommendationer för att möjliggöra potentiella IKT-lösningar i livsmedelskedjan. 

Utmaningen

Fokus för projektet är att identifiera potentialen med IKT-lösningar som tillgådoser värdehöjande och hållbara insatser i värdekedjan för livsmedelsprodukter, och att bidra till att hitta nya lösningar för djurhälsa och djurskyddsfrågor.

Men potentialen för IKT har ännu inte utnyttjats fullt ut på grund av utmaningar som:

 • tillgång till databaser hindrar utvecklingen av effektiva IKT-lösningar;
 • otillräckliga färdigheter hos olika intressenter;
 • brist på ändamålsenliga lösningar för slutanvändarna;
 • brist på politisk styrning;
 • begränsad förståelse för de mekanismer genom vilka IKT påverkar konsumenterna;
 • brist på affärsmodellinnovation.

Hindren för att ta till sig IKT-lösningar på gårdsnivå och på leverantörskedjenivå varierar. Det betyder därför att en bättre förståelse för olika intressentgruppers IKT-relaterade utmaningar och erfarenheter behöver utvecklas för att underlätta framtagandet av stödjande IKT-modeller.

Konceptuellt förhållningssätt

De viktigaste förslagen för SustainIT är: 

 • Brist på gemensamma datastandarder och olösta frågor om dataägande hindrar utnyttjandet av IKT-potentialen i värdekedjorna för jordbrukets livsmedel.
 • En utbredd användning av IKT skulle göra det möjligt att tillgodose nya hållbara affärsmodeller som svara på konsumenternas och samhällets krav. 
 • Mänskligt och socialt kapital hos värdekedjans aktörer måste utvecklas för antagande av IKT och affärsmodellinnovation.
 • Underlättande av digitalisering i värdekedjor för livsmedel kräver offentlig sektors ingripande
 • Living Labs tillhandahåller operativa innovationsplattformar för att samproducera lösningar för en mer utbredd användning av IKT i värdekedjan för livsmedel.

Projektet genomförs genom Living Labs som är etablerade i varje deltagande land. Living Lab-metoden förutsätter aktiv involvering av användare i varje steg av forskning, utveckling och innovation. SustainIT Living Labs kommer att sammanföra olika aktörer som lantbrukare, veterinärer, , återförsäljare, konsumenter, beslutsfattare, forskare, IKT-utvecklare, teknikleverantörer och innovationsmäklare. Fleraktörsstrategin kommer att säkerställa att varje intressentgrupps IKT-utmaningar och erfarenheter förstås och utvecklas för att möta behoven hos alla intressenter i värdekedjan såväl som konsumenter.

Figur 1. Den konceptuella metoden

Projektaktiviteterna genomförs genom fyra arbetspaket (WP) som representerar projektets fyra fokusteman (Fig.1)

 • Living Labs (WP1) – baserat på samproduktion med flera aktörer, där fyra Living Labs kommer att etableras för att engagera intressenter och underlätta en gemensam lärandeprocess.
 • Data om djurhälsa och välfärd (WP2) – med input från Living Lab kommer tillgången till data om djurhälsa och välfärd, datainsamlingen, dataåtkomst och databehov mellan olika aktörer i försörjningskedjan att utvärderas.   
 • Affärsmodellutveckling (WP3) – SustainIT kommer att möta konsumenternas och samhällets krav och nya konceptuella affärsmodeller. Forskningen kommer att fokusera på att analysera möjligheter och hinder relaterade till att koppla samman producenter med slutkonsumenter, och på att tillvarata kundernas behov. Denna kunskap kommer att kopplas till affärsmodellinnovationer relaterad till IKT-lösningar i värdekedjan. 
 • Interaktioner med den offentliga sektorn (WP4) – projektet kommer att studera den offentliga sektorns roll i sammanslagning av data, tillgång till data om djurhälsa och välfärd och relaterade regelverk samt undersöka den offentliga sektorns roll i utvecklingen av stödjande IKT-lösningar 

Utöver de ovan nämnda arbetsgrupperna kommer WP5 att fokusera på spridnings- och exploateringsaktiviteter och WP6 fokuserar på samordnings- och ledningsaktiviteter. 

Förväntad social påverkan

SustainIT kommer att ha direkta ekonomiska och sociala effekter på livsmedelskedjans intressenter genom att skapa ny kunskap och nätverk, förbättra intressenternas kompetens och hitta nya lösningar som gör det möjligt att förbättra IKT-praxis, utveckla nya affärsmöjligheter och fånga värde från konsumenterna med hjälp av IKT. Spridning av denna kunskap kommer att skapa bredare ekonomiska och välfärdsrelaterade effekter för livsmedelsindustrin och den offentliga sektorn. 

SustainIT kommer bidra till: 

 • Utveckling av IKT-lösningar genom att testa användbarheten vid Living Labs som en modell för samproduktion. Living Labs underlättar skapandet av nya nätverk och synergier som kommer att stärka innovationssystemet. Living Labs söker samarbete med andra initiativtagare och organisationer som arbetar med digitalisering och användning av data inom och utanför jordbruks- och livsmedelssektorn. Erfarenheterna från Living Labs kan överföras till andra sektorer och de nätverk som skapas kommer att bestå efter projektets slut. Att placera Living Labs till de befintliga innovationsystemen ger en möjlighet att institutionalisera Living Labs.
 • Ökad medvetenhet bland mejeri- och nötköttsaktörerna i värdekedjan om djurhälsa och välfärdsdata och IKT-lösningar för insamling av tillförlitliga data. Hinder för att ta till sig IKT, liksom förslag på hur man kan övervinna hindren, identifieras och kommuniceras till värdekedjans aktörer, IKT-utvecklare och beslutsfattare.
 • Ökad kunskap om hur djurhälsa och välfärdsrelaterad IKT-lösningar används i nuvarande affärsmodeller. Nya konceptuella affärsmodeller baserade på kartläggning utvecklas som fokuserar djurhälsa och välfärdsrelaterad aspekter som är värdeskapande.
 • Rekommendationer för styrning av IKT-modeller som kommer att förbättra datatillgängligheten och datakompatibiliteten samt användningen. Rekommendationerna kommuniceras till beslutsfattare i partnerländerna.